لیست قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی/ پانل دیواری


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت
407 ساندویچ پانل سقفی 7cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
408 ساندویچ پانل دیواری 7cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm 148,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm 148,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm 156,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm 156,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm 167,000 تومان
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm 167,000 تومان
407 ساندویچ پانل سقفی 10cm آلوزینک 100cm 215,000 تومان
408 ساندویچ پانل دیواری 10cm آلوزینک 116cm 215,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm 150,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm 150,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm 158,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm 158,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm 169,000 تومان
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm 169,000 تومان
407 ساندویچ پانل سقفی 10cm آلوزینک 100cm 220,000 تومان
408 ساندویچ پانل دیواری 10cm آلوزینک 116cm 220,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm 151,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm 151,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm 158,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm 158,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm 167,000 تومان
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm 167,000 تومان
407 ساندویچ پانل سقفی 10cm آلوزینک 100cm 222,000 تومان
408 ساندویچ پانل دیواری 10cm آلوزینک 116cm 222,000 تومان

 


 

مطالب قیمت ساندویچ پانل

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.